Loading

Algemene voorwaarden

VOORWAARDEN PERSONAL-TRAINER.NL

Artikel 1: Definities
1.1 In deze algemene voorwaarden worden de hierna volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven of uit de context anders blijkt:
a. personal-trainer.nl: de gebruiker van deze algemene voorwaarden: personal-trainer.nl gevestigd aan de skoon 23 te oostzaan, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder KvK-nummer 34281409; personal-trainer.nl is een onafhankelijk health platform van personal trainers met de mogelijkheid om een personal trainer te zoeken door middel van een filterfunctie en te beoordelen profiel. Ook kan er door de personal-trainers advies gegeven worden waar de bezoeker op kan reageren.
b. personal trainer: de personal trainer die zich heeft ingeschreven op de website van personal-trainer.nl;
c. overeenkomst: de overeenkomst die tot stand komt middels aanmelding op de website www.personal-trainer.nl  tussen de personal trainer en personal-trainer.nl;
d. dienst: de dienst die personal-trainer.nl in het kader van de overeenkomst aan de personal trainer levert; het bieden van een digitaal portaal waarop de trainer zich kan presenteren zodat hij/zij door potentiële klanten gevonden kan worden
e. website: de website www.personal-trainer.nl , die door personal-trainer.nl. wordt beheerd waarbij  bezoekers door middel van een  aantal vragen de meest geschikte personal trainer kunnen vinden;
f. bezoeker: de bezoeker van de website. 
g. blogs:  informatie van de personal trainer die hij wil meedelen aan de bezoekers van de website

Artikel 2: Algemeen
2.1 Deze algemene voorwaarden gelden voor alle diensten die worden aangeboden op de website en op iedere overeenkomst tussen personal-trainer.nl en de personal trainer.

2.2 Indien van bepaalde, bij deze algemene voorwaarden geregelde onderwerpen, afwijkende bedingen zijn overeengekomen, blijven deze algemene voorwaarden voor het overige op de overeenkomst van kracht. Overeengekomen afwijkingen gelden nimmer voor meer dan één overeenkomst.

Artikel 3: Prijzen
3.1 personal-trainer.nl is niet gebonden aan haar aanbod indien sprake is van druk-, zet- of programmeerfouten op de website.

3.2 De prijzen van de verschillende vormen van lidmaatschap voor de personal trainers staan op de website vermeld. Op de volgende pagina is een overzicht te vinden van de prijzen van deze lidmaatschappen: Tarieven lidmaatschappen personal trainers

3.3 De op de website vermelde prijzen van het lidmaatschap voor de personal trainers zijn excl. btw.

3.4 personal-trainer.nl is gerechtigd haar tarieven voor nieuwe trainers aan te passen. Dus heeft een personal trainer een lidmaatschap dan zullen de tarieven voor deze trainer niet veranderen.
 
Artikel 4: Overeenkomst en registratie
4.1 De overeenkomst komt tot stand nadat de trainer zich heeft geregistreerd en van personal-trainer.nl een bevestigingse-mail heeft ontvangen.

4.2 De overeenkomst wordt aangegaan voor een bepaalde tijd: voor 12 of 24 maanden, hoe langer de contractperiode, hoe minder de kosten worden per maand.

4.3 Indien de overeenkomst wordt aangegaan voor een bepaalde tijd, dan is het niet mogelijk de overeenkomst tussentijds op te zeggen om wat voor reden dan ook.

4.4 Het is de personal trainer toegestaan meerdere locaties en specialisaties te plaatsen in zijn account. hoe hoger het lidmschap, hoe meer locaties ingevuld kunnen worden.

4.5 Via zijn account kan de personal trainer zijn persoonlijke gegevens wijzigen.

4.6 Bij het afsluiten van een lidmaatschap heeft de personal trainer 14 dagen bedenktijd om zijn account weer op te heffen. De veertien dagen bedenktijd in op de dag dat u het contract hebt gesloten.

4.7 De personal trainer gaat ermee akkoord dat direct na de totstandkoming van de overeenkomst een aanvang wordt gemaakt met de uitvoering daarvan. Derhalve kan de personal trainer niet kosteloos een beroep doen op het herroepingsrecht. Indien de personal trainer binnen 14 dagen zijn account wenst op te heffen zijn hieraan administratiekosten van €49,95 verbonden.

Artikel 5: Uitvoering van de overeenkomst
5.1 personal-trainer.nl zal de werkzaamheden naar beste vermogen en als zorgvuldig handelend beroepsbeoefenaar uitvoeren.

5.2 Voor de diensten is personal-trainer.nl deels afhankelijk van diensten of netwerken van derde partijen. personal-trainer.nl is niet aansprakelijk voor schade van welke aard of uit welken hoofde ook, veroorzaakt door blogs, diensten of netwerken van derde partijen, waaronder begrepen storingen in de netwerken van derde partijen.

5.3 personal-trainer.nl is gerechtigd om ten behoeve van onderhoud van de website de dienst tijdelijk buiten gebruik te stellen.

Artikel 6: De advertentie
6.1 De personal trainer kan via zijn account, blogs plaatsen en zijn website vermelden waar de personal trainer zijn diensten aanbiedt.

6.2 Bezoekers kunnen op deze blogs reageren. Het e-mailcontact tussen de bezoeker en de trainer verloopt altijd via het anonieme mailsysteem van personal-trainer.nl

6.3 De afbeeldingen en de tekst van de blogs van de personal trainer mogen niet gekopieerd zijn van een andere website. Indien er wel gekopieerde tekst wordt geplaatst zal deze niet goedgekeurd worden door de redactie en niet op de website geplaatst worden. Gekopieerde afbeeldingen zijn voor de redactie van personal-trainer.nl niet te controleren. Boetes voor het plaatsen van gekopieerde afbeeldingen zullen verhaald worden op de personal trainer

6.4. De mate waarin de personal trainer in de zoekresultaten van de bezoeker op de website verschijnt hangt samen met het aantal blogs dat de personal trainer schrijft. Hierop heeft personal-trainer.nl geen invloed en is daarvoor niet verantwoordelijk of aansprakelijk.

6.5 Bezoekers hebben de mogelijkheid om te  reageren op de blogs van de personal trainer en de personal trainer heeft het recht om te reageren op deze bezoeker.

Artikel 7: Verplichtingen van de personal trainer

7.1 De personal trainer dient zijn gebruikersnaam en een wachtwoord waarmee hij op de website kan inloggen geheim te houden.

7.2 Alle gegevens die de personal bij het aanmelden op de website en gedurende de overeenkomst aan personal-trainers.nl verstrekt dienen volledig en correct te zijn. De personal trainer is verplicht, indien zich wijzigingen in zijn gegevens dan wel omstandigheden voordoen deze wijzigingen te verwerken in zijn account. Het account van de personal trainer gaat direct online bij het activeren van zijn account, waarbij het gekozen abonnement ingaat.

7.3 Personal-trainer.nl kan een keurmerk verlenen wanneer diploma’s bij het profiel worden geplaatst. Deze diploma’s zijn alleen zichtbaar voor de redactie van personal-trainer.nl. Na goedkeuring door de redactie wordt het keurmerk in het profiel geplaatst. Dit keurmerk is zichtbaar voor bezoekers van personal-trainer.nl

7.4 De personal trainer is gehouden de diensten die hij aanbiedt volledig en naar waarheid te omschrijven.

7.5 De informatie die door de personal trainer op de website wordt geplaatst of in daarop volgend contact wordt verstrekt, dient rechtstreeks verband te houden met de diensten die hij als personal trainer levert.

7.6 De personal trainer is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke gegevens die hij van een bezoeker ontvangt. De personal trainer zal de gegevens slechts gebruiken voor het doel waarvoor ze verstrekt zijn.

7.7 De personal trainer vrijwaart personal-Trainer.nl voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en welke aan de personal trainer toerekenbaar zijn.

Artikel 8: Intellectuele eigendomsrechten
8.1 Elk intellectueel eigendomsrecht met betrekking tot de website, de daarop door personal-trainer.nl geplaatste gegevens en de programmatuur berust bij personal-trainer.nl. Het is niet toegestaan dergelijke gegevens te verveelvoudigen, openbaar te maken, ofwel te kopiëren.

Artikel 9: Oneigenlijk gebruik van de website
9.1 Het is verboden informatie met gebruikmaking van de website te verspreiden die:
a. in strijd is met nationale en internationale wetgeving;
b. in strijd is met de goede zeden of met de geest van handelen en gedragsregels die gelden op het internet;
c. de rechten van derden schenden;
d. discriminerend kan zijn.

9.2 Het is verboden:
a. op de website anderen op enigerlij wijze lastig te vallen;
b. zich op de website voor te doen als een ander persoon;
c. de dienst, webpagina's van personal-trainer.nl en de computercodes of elementen waaruit de diensten van personal-trainer.nl zijn opgebouwd op welke manier dan ook te bewerken, kopiëren, dupliceren of distribueren;
d. het gebruik van de website door anderen te beïnvloeden of verhinderen.

9.3 Personal trainers mogen geen commerciële links plaatsen van andere commerciële websites anders dan de partners van personal-trainer.nl. De personal trainer kan na 2 waarschuwingen worden geblokkeerd op personal-trainer.nl bij het niet opvolgen van deze bepaling.

9.4 personal-trainer.nl heeft het recht om informatie van de website te verwijderen die niet in overeenstemming is met de doelstelling van de website.

Artikel 10: Opheffen van account
10.1 Indien de personal trainer zijn verplichtingen jegens personal-trainer.nl niet nakomt of handelingen heeft verricht waarbij de belangen van bezoekers of andere personal trainers in het geding komen, dan is personal-trainer.nl gerechtigd, nadat personal-trainer.nl de personal trainer een waarschuwing heeft gestuurd en de personal trainer geen gehoor heeft gegeven aan de waarschuwing, het account van de personal trainer op te heffen. In een dergelijk geval worden reeds betaalde bedragen niet aan de personal trainer gerestitueerd en dient de personal trainer zijn nog openstaande maanden van de contractperiode alsnog te betalen.

10.2 De trainer wordt schriftelijk of via de e-mail op de hoogte gesteld indien zijn account door personal-trainer.nl wordt opgeheven.

10.3 Indien de personal trainer zijn eigen account opheft zal deze niet meer zichtbaar zijn in de zoekresultaten. De personal trainer dient zijn nog openstaande maanden van de contractperiode alsnog te betalen.

Artikel 11: Positie van personal-trainer.nl
11.1 personal-trainer.nl is geen partij bij de opdrachtovereenkomst tussen de personal trainer en een bezoeker.

11.2 personal-trainer.nl is niet aansprakelijk indien de bezoeker zich niet houdt aan de opdrachtovereenkomst die hij heeft gesloten met de personal trainer
11.3 Bij de totstandkoming van een opdrachtovereenkomst tussen de bezoeker en een personal trainer gelden de eventueel aanwezige algemene voorwaarden van de personal trainer 

Artikel 12: Beoordeling
12.1 Bezoekers die een dienst hebben afgenomen van een personal trainer kunnen op de website een beoordeling over de betreffende trainer plaatsen.

12.2 Het is de personal trainer niet toegestaan een andere personal trainer te beoordelen of om middels het plaatsen van een beoordeling reclame te maken voor zijn eigen diensten.

12.3 personal-trainer.nl is gerechtigd, zonder nadere aankondiging, beoordelingen van de website te verwijderen.

12.4 personal-trainer.nl kan nimmer aansprakelijk worden gesteld voor de eventuele schade die een personal trainer lijdt doordat een bezoeker een beoordeling over de personal trainer op de website heeft geplaatst.

12.5 personal-trainer.nl zal ongepaste beoordelingen op verzoek van de personal trainer verwijderen indien ook personal-trainer.nl van mening is dat de beoordeling ongepast is.

Artikel 13: Aansprakelijkheid en verjaring
13.1 personal-trainer.nl is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat personal-trainer.nl is uitgegaan van door de personal trainer verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.

13.2 De inlichtingen en diensten die op de website voorkomen, kunnen technische onjuistheden en/of tikfouten bevatten. Personal-trainer.nl zal zich inspannen eventuele onjuistheden zo spoedig mogelijk te corrigeren

13.3 personal-trainer.nl garandeert niet dat de dienst vrij is van storingen. De personal trainer erkent dat de dienstverlening onderbroken kan worden door diverse oorzaken. personal-trainer.nl zal zich inspannen omn een volledige continuïteit van de dienst te leveren en binnen aanvaardbare termijnen de onderbreking te herstellen. personal-trainer.nl is niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit de tijdelijke onderbreking van de dienst, tenzij de onderbreking van de dienst onredelijk lang is.

13.4 personal-trainer.nl kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor het verlies van door de trainer toegepaste inlogcodes.

13.5 personal-trainer.nl staat niet in voor de informatie die een personal trainer op de website plaatst. Indien informatie op de website afkomstig van een personal trainer niet juist of onvolledig is, dan kan personal-trainer.nl daar nimmer aansprakelijk voor worden gesteld.

13.6 personal-trainer.nl is nimmer aansprakelijk voor gedragingen van derden, personal trainers of bezoekers.

13.7 personal-trainer.nl is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade of gevolgschade, daaronder begrepen gederfde winst.

13.8 Indien personal-trainer.nl aansprakelijk mocht zijn jegens de personal trainer voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van personal-trainer.nl beperkt tot het bedrag dat personal-trainer.nl aan de personal trainer jaarlijks in rekening brengt.

13.9 De in deze algemene voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van personal-trainer.nl of haar ondergeschikten.

13.10 Vorderingsrechten en andere bevoegdheden van de personal trainer uit welken hoofde ook jegens personal-trainer.nl vervallen in ieder geval na het verstrijken van 1 jaar vanaf het moment waarop zich een feit voordoet dat de personal trainer deze rechten en/of bevoegdheden jegens personal-trainer.nl kan aanwenden.

Artikel 14: Geheimhouding
14.1 personal-trainer.nl en de personal trainer zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. De partij die vertrouwelijke informatie ontvangt, zal deze slechts gebruiken voor het doel waarvoor deze verstrekt zijn.

Artikel 15: Overmacht
15.1 personal-trainer.nl is niet gehouden tot het nakomen van een of meer verplichtingen onder de overeenkomst indien zij daartoe verhinderd is als gevolg van overmacht. Onder overmacht wordt mede verstaan een niet-toerekenbare tekortkoming van ingeschakelde derden, het tijdelijk niet of niet toereikend beschikbaar zijn van hardware, software en/of internet- of andere telecommunicatieverbindingen welke noodzakelijk zijn voor het leveren van de diensten alsmede iedere andere situatie waarop personal-trainer.nl geen (beslissende) controle kan uitoefenen.

15.2 In geval van overmacht is personal-trainer.nl niet gehouden tot vergoeding van de daardoor bij de personal trainer ontstane schade, behoudens en voor zover personal-trainer.nl als gevolg van de overmacht situatie een voordeel heeft gehad dat zij bij correcte nakoming niet zou hebben gehad.

 Artikel 16: Beveiliging en internet
16.1 personal-trainer.nl zal passende beveiligingsmaatregelen nemen om de website te beschermen tegen de risico's van onbevoegde toegang tot of wijziging, vernietiging of verlies van de door de personal trainer of de bezoeker via de website ingevoerde gegevens, maar personal-trainer.nl kan ter zake geen garantie geven.

Artikel 17:Betalingen, facturering, Lidmaatschap en opzegging
17.1  Aan het gebruik van de overige diensten van personal-trainer.nl  zijn abonnementskosten verbonden.. Er kunnen verschillende abonnementen afgesloten worden waaronder 12 of 24 maanden. De hoogte van de kosten hangt samen met de omvang van het pakket van diensten en de duur van het contract dat wordt afgesloten. Op de volgende pagina is een overzicht te vinden van de prijzen van deze lidmaatschappen: 
Tarieven lidmaatschappen personal trainers

17.2 De betalingen vinden standaard per kwartaal plaats, maar er kan ook aangevraagd worden of er per maand, per half jaar of per jaar gefactureerd kan worden.

17.3 De afspraken m.b.t een account en de contractduur worden vooraf via de e-mail vastgelegd en op de maandfacturen vermeld.

17.3 De betaaltermijn van een factuur is 14 dagen. Na 14 dagen ontvangt de personal trainer een herhalingsfacutuur. personal-trainer.nl is gerechtigd administratie- en of incassokosten in rekening te brengen indien de facturen niet binnen 6 maanden is voldaan. 

17.4  Uiterlijk 30 dagen voor afloop van de contractperiode kan het contract worden opgezegd door een mail te sturen aan: info@personal-trainer.nl. De opzegging wordt binnen 48 uur bevestigd via de mail. Indien niet wordt opgezegd dan loopt het contract door en kan er per maand opgezegd worden. Elke periode wordt automatisch de volgende periode gefactureerd.

17.5 Voor het ontvangen van de contactgegevens van bezoekers bij een contactaanvraag dient de personal trainer te beschikken over een Bronze+ Silver of Gold Account. De tarieven van de verschillende accounts staan gepubliceerd op de website. Personal trainers met een gratis Bronze account (dit zijn trainers die zich in 2014 met de lancering geregistreerd hebben) kunnen wel contactaanvragen ontvangen, maar dienen de contactgegevens te ontvangen door hun account the upgraden naar een betaald account.

17.6 Wanneer een lidmaatschap wordt afgesloten is het mogelijk om tussentijds te upgraden. Downgraden is niet mogelijk voor het verlopen van de contractperiode. Aan het einde van de contractperiode is het mogelijk om te downgraden.

17.7 Wanneer een factuur niet betaald wordt door de personal trainer krijgt deze na 30 dagen een herinnering. Na 2 herinneringen (in totaal na 60 dagen) krijgt de personal trainer een aanmaning binnen. Vanaf het moment van de aanmaning is de personal trainer niet meer zichtbaar op www.personal-trainer.nl, totdat de desbetreffende factuur betaald is.

17.8 Bij een Gold account ontvangt de personal trainer een gratis wordpress logo + website. Het logo + alle content op deze website is eigendom van de personal trainer. De website zelf is eigendom van Personal-trainer.nl. Bij het beëindigen van het lidmaatschap kan de personal trainer geen gebruik meer maken van deze website.

Artikel 18: Diverse onderwerpen
18.1 Van toepassing is steeds de versie van de algemene voorwaarden zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst, tenzij de personal trainer na de totstandkoming van de overeenkomst de gelding van een herziende versie van de algemene voorwaarden heeft aanvaard.

18.2 Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

18.3 Op de overeenkomst tussen de personal trainer en personal-trainer.nl is Nederlands recht van toepassing.

18.4 Making copy's by means of photcopy, screenprinting, or any other duplicationof our website or parts thereof is prohibited without written permission from us.

Personal-Trainer.nl maakt gebruik van cookies. Meer informatie Sluiten